ફેક્ટરી પ્રવાસ

સંપૂર્ણ ફેક્ટરી
સામગ્રી વેરહાઉસ
બ્લેન્કિંગ વર્કશોપ
પંચિંગ વર્કશોપ
રચના વર્શોપ
આપોઆપ રોબોટ આર્મ્સ
પેકિંગ વર્કશોપ
નિરીક્ષણ કાર્યશાળા
કઠિનતા પરીક્ષણ
પાવડર કોટિંગ વર્કશોપ
પ્રોડક્ટ વેરહાઉસ
મોલ્ડ સ્ટોરેજ રૂમ